งานรับทำบัญชี

เราให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ตรงของเจ้าของกิจการบริษัททางด้านวิศวกรรมที่ดำเนินงานมาเกือบ 15 ปี
เราจึงรู้ความต้องการในมุมมองของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่คำถามเกี่ยวกับบัญชีที่เราช่วยตอบ โดยแนวทางที่เราให้คำปรึกษากับลูกค้าคือ
ความถูกต้อง เพื่อการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน

ขอบข่ายงานบริการ


  • ให้คำแนะนำในการออกเอกสารทางบัญชี(ใบกำกับภาษี, ใบหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ) ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้า, ลูกค้า และ Suppliers เป็นต้น
  • วบรวมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี(ใบกำกับภาษี, ใบหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ)ที่จำเป็นจะต้องได้รับจากผู้เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานและนำส่งภาษีประจำเดือน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีเงินเดือน (ภงด.1) และภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ( ภงด.3, ภงด.53) เป็นต้น
  • ให้คำแนะนำและวางแผนภาษีให้กับกิจการเพื่อให้กิจการเสียภาษีอย่างถูกต้องและได้รับ ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกัน
  • จัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภงด.50)

งานตรวจสอบบัญชี


เรารับงานตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยความถูกต้องและ
ตรงไปตรงมาตามหลักการบัญชี เพื่อประโยชน์ของกิจการ
ขอบเขตของงานบริการ มีดังนี้1. ตรวจสอบงบการเงินของกิจการ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


2. ให้ความเห็นต่อผู้บริหาร